Betingelser

Våre Betingelser

 SALGS-, GARANTI- OG REKLAMASJONSBESTEMMELSER
     
    
1. TILBUD
Tilbud er bare bindende innenfor angitt tidsbegrensning.

2. PRISBEGRENSNING
Prisene forstås levert fra vårt lager eks. mva. Ved små bestillinger beregnes eksp. gebyr (pr. i dag når ordren er på under kr. 500). Gebyr kan rettes uten forutgående varsel.

3. LEVERING
Oppgitt leveringstid er basert på opplysninger fra vår leverandør og vi forplikter oss til å gjøre det vi kan for at lovet leveringstid blir overholdt. Forsinket levering gir ikke kjøper rett til annullering av kontrakt eller krav om erstatning.

4. ASSURANSE
Alle forsendelser foregår for kjøperens risiko. På anmodning kan vi besørge forsendelsen assurert for kjøperens 
regning.

5. SALGSPANT
Vi har salgspant i den/de solgte gjenstand (er) som sikkerhet for vårt krav påkjøpsummen med tillegg av evt. renter og omkostninger.

6. MONTERING
Montering, igangsetting og instruksjon inngår ikke i prisen, men kan på anmodning tilbys.

7. BETALINGSBETINGELSER
Våre betalingsbetingelser er 30 dager etter faktura dato. 

8. RENTEBELASTNING VED FOR SEN BETALING

Ved for sen betaling vil vi belaste 1% rente pr. påbegynt måned. Vi kan justere rentesatsen uten forutgående varsel.

9. REKLAMASJON
Ved mottakelsen må kjøperen inspisere varen og reklamere eventuelle åpenbare feil og mangler innen 20 dager. Påberopelse av mangler og feil som først kan oppdages ettermontering og prøvekjøring, skal skje straks mangelen/feilen konstateres.

10. FABRIKKGARANTI
På alt utstyr som leveres av oss gis ett års fabrikkgaranti regnet fra fakturadato.
Fabrikkgaranti er å forstå slik:

Den fabrikkdefekte del vil bli levert uten belastning av delens kostpris. Frakt av deler fra oss til reprasjon, og frakt av nye eller reparerte deler, vil bli belastet. Videre vil arbeidstid på monteringsstedet bli betrakter på samme måte som om deler er reparert på vårt verksted, følgelig ingen belastning for arbeidstid. Reise, opphold og diett blir belastet kunden. Vårt ansvar er begrenset til selve utstyret.

11. REKLAMASJONSRETT
Når ett års fabrikkgaranti er over gis ett års reklamasjonsrett
Reklamasjonsrett er å forstå slik:

Kunden har anledning til å få byttet en fabrikkdefekt del inntil 2 år etter kjøpet, hvis kunden selv kan påvise at delen lider av vesentlige mangler grunnet fabrikasjonsfeil eller materialfeil
     
12. BETINGELSER SOM MÅ VÆRE OPPFYLT FOR AT FABRIKKGARANTI KAN GJØRES GJELDENDE
Det utstyr som vårt selskap leverer må være montert i.h.t til utstyrets installasjonsbeskrivelse
Utstyret må være behandlet i overensstemmelse med brukerveiledning/bruksanvisning
     
13. HVA GARANTIEN IKKE DEKKER
Garantien dekker ikke feil eller mangler pga:
  • Hærverk eller ytre påvirkninger som skyldes feilaktig bruk
  • Feilaktig installasjon som ikke er utført av oss eller selskap/person som vi på forhånd har godkjent
  • Synlige defekter som er tilkommet på brukerstedet
  • Feil på grunn av fremmedlegemer
  • Følgeskader, heller ikke overfor evt. tredje person
  • Tilknytning av komponenter til utstyr levert av oss som forårsaker at det utstyr vi har levert blir endret eller bygget om
     
14. UNNTAK 
Disse alminnelige betingelser gjelder i den utstrekning de ikke fravikes ved skriftlig overenskomst.
     
Share by: